menu_fooldal
menu_bemutat
menu_arlista
menu_termekek
menu mark IEK
menu mark Multiplay kabinet
GSM távfelügyeleti
rendszer
Adatbázis kezelő
menu_bemutat
PA kitek
PA viszonteladás
PA felújítás
MKEH hitelesítés
Szervíz
Tudástár
Szaktanácsadás
menu_bemutat
menu_bemutat
Tartalom:

Szakmai szempontok az Integrált Ellenőrző Készülékkel (IEK) ellátott pénznyerő automaták
számláló eltéréseinek megértéséhez.


Amiről sokan nem tudnak …

Amit az IEK adatainak törléséről tudni kell...

Tét újság cikk az IEK törlésről.

Szakmai szempontok az Integrált Ellenőrző Készülékkel (IEK)
ellátott pénznyerő automaták számláló eltéréseinek megértéséhez.

Kattintson ide, ha le szeretné tölteni ezt az anyagot .pdf formátumban. Jobb klikk és "hivatkozás mentése másként".


  Az üzemeltetők körében közismert problémakört partnereink kérésére a következő szempontok szerint megvizsgáltuk.
  1. Az Integrált Ellenőrző Készülék (IEK) alkalmassága ellenőrzési célokra.

  2. A termékfelelősség jogi, szakmai kérdései

  3. Számlálók együttfutási kérdései

  4. A problémák megoldásának módszerei

  • Kiindulásként azt feltételezzük, hogy a pénznyerő automata üzemeltetők döntő többségének érdeke, hogy automatái szabályosan működjenek. Ezért tehát arra törekszik, hogy az üzemelő pénznyerő automaták műszaki állapota minden szempontból kifogástalan legyen.
  • Feltételezzük továbbá, hogy a „jó gazda gondosságával” történő üzemeltetés együtt jár az automaták üzemelési körülményeinek rendszeres ellenőrzésével is. Ez esetben minimálisra csökken azon pénznyerő automaták száma, amiknél a rendellenes működést csak hosszú időeltelte után veszik észre.

  1. Az Integrált Ellenőrző Készülék (IEK) alkalmassága ellenőrzési célokra.


  Az alkalmasság kérdésének korrekt megválaszolásához el kell dönteni, hogy elvi kérdésről van-e szó, vagy műszaki problémáról.

  • Elvi kérdés:

  Az MKEH (OMH) által a Műszaki Követelményekben kidolgozott egységes interfésszel ellátott Integrált Ellenőrző Készülék (IEK) adatgyűjtési elve alkalmas-e a pénznyerő automaták forgalmának megbízható ellenőrzésére?

  Válaszunk:

  Az adatgyűjtési elv alkalmas, más hasonló elv megvalósítása sem nyújtana nagyobb ellenőrzési biztonságot. Szigorúbb, bonyolultabb és pontosabb ellenőrzési rendszer természetesen megvalósítható, de nem hasonló elven, hanem a mainál sokkal drágább technikával és fenntartási költséggel. Felelősséggel állítható, hogy a jelenlegi követelmények, a korábbi fekete dobozos időszak előírásainál korszerűbbek, ezért lényegesen több ellenőrzési lehetőséget teremtenek az állami ellenőrző hatóságok számára. Néhányat konkrétan is megemlíthetünk.
  Pontosan meghatározott és egységesített adatok kerülnek rögzítésre, a kiolvasás pedig minden adatrögzítő esetén egyformán kell, hogy történjen. Az ellenőrző egység és a vezérlőrendszer digitális adatkapcsolatban áll egymással, emellett az egész adatátvitelnek a plombált vezérlőegységen belül kell történnie. A többi, ugyancsak fontos szempont ismertetése nélkül kijelenthetjük, a mai rendszer elvei szinkronban vannak a világ e téren fejlettebb infrastruktúrával rendelkező országainak szabályozási, egységesítési törekvéseivel. A fenti megállapítások más ország gyakorlatával összevetve is ellenőrizhetők.

  • Műszaki kérdés:

  A jelenleg működő IEK-ek műszakilag alkalmasak-e a kitűzött célok megvalósítására?

  Válaszunk:

  Ring Games Kft., mint az IEK egyik típusának gyártója, csak a saját termékéről tud nyilatkozni. A Ring Games Kft. által gyártott IEK minden paraméterét tekintve megfelel a vonatkozó jogszabályi követelmény-rendszerben írtaknak. Termékünk alkalmas a Műszaki Követelmények szerinti adatok rögzítésére, tárolására, és kiolvasására.
  Cégünk az összes, a termékünket felhasználó, pénznyerő automata gyártó, vagy annak megbízottja részére írásbeli tanúsítványt adott, amiben pontosan meghatározza, milyen előírásoknak felel meg az általunk gyártott IEK. Rögzíti, hogy a beszerelési, működtetési körülményeknek hatása lehet az összeépített rendszer működésére, ami egyrészt a garanciát befolyásolhatja, másrészt utal arra, hogy vitás esetekben az IEK gyártójának csak korlátozott felelőssége merülhet fel. (1.sz. melléklet: IEK Tanúsítvány)
  Az IEK, feladatából adódóan, csak rögzíti az adatokat, de az adatok keletkezéséért nem felelős, hiszen azok a gép működése során a gép vezérlőrendszerében jönnek létre. Ring Games Kft. nem vállalhat felelősséget az adatrögzítőn kívüli elektromos problémák, beavatkozások, zavarok hatásaiért, vagy egy automatát működtető program szoftver futásából adódó anomáliákért. Tényszerűen megállapítható, hogy az előbbi okok minden számítástechnikai termékben előfordulhatnak, tehát a műszakilag jó minőségű, bevizsgált pénznyerő automatákban is. A minőségügyi rendszerek (pl. ISO 9000:2000) általános alapelve, hogy a minőség nem azonos a tökéletességgel. Tévedés a minőséget, mint célt a „tökéletesség”elérésével azonosítani. Abszolút minőség, 100%-os tökéletesség, tehát nincs. Az előbbiek miatt mindig szembesülni kell azzal, hogy bármely berendezés működése során a tapasztalati adatok eltérhetnek az elméleti várakozásoktól.
  Nem a Ring Games Kft. az, aki meghatározhatja, hogy a pénznyerő automaták számlálóállásainak, függetlenül azok elektromechanikus, vagy elektronikus rögzítési elvétől, mennyire gyakori, milyen értékű, nagyságrendű, százalékú eltérése engedhető meg. Annak eldöntésére sem vagyunk jogosultak, hogy mely esetek igényelnek kivizsgálást, műszaki felülvizsgálatot. A jogi szabályozás hiányossága ez esetben nem lehet érv a 100%-os műszaki tökéletesség elvárása mellett, ugyanis az ilyen igény teljesíthetetlen.

  • Gyakran előforduló következtetés:

  Minek egyáltalán akármilyen egységes adatrögzítő az automatákba? Nem kellene semmi ilyen előírás, fogadják el őket anélkül úgy, ahogy bármelyik gyártó legyártotta.

  Válaszunk:

  Gyártóként tudjuk, hogy az IEK alkalmazásának előírása soha nem volt népszerű az üzemeltetők körében, és ma sem az. Erről azonban egyik adatrögzítő gyártója sem tehet.
  Az állam politikai, gazdaságpolitikai döntései határozzák meg, hogy egyes területeket hogyan kívánnak szabályozni. Azt a jogalkotói szándékot nehéz kifogásolni, amely átlátható és ellenőrizhető pénzügyi, számviteli szabályokat akar érvényesíteni. A magyar jogszabályok szerint a vállalkozásoknak bevételarányos társasági adót kell fizetni. Ezt az Európai Unió jogrendszere is előírja.
  Mindenki tudja, hogy a pénznyerő automaták belső könyvelési rendszere gyártónként más. Nem beszélve arról, hogy ezek a könyvelési adatok könnyen törölhetők. Csak akkor lehet egy különböző automatákból álló gépparkot korrekten ellenőrizni, ha az ellenőrzéshez szükséges számos technikai paraméter, gyártóktól függetlenül, egységesen előírásra kerül. Ezeket az IEK bevezetésével egyidejűleg elég alaposan meghatározták.
  Az előzőekből az következik, hogy a ma érvényes magyar, illetve EU jogszabályok szerint a pénznyerő automatákba épített adatrögzítő létjogosultsága ésszerű érvekkel nehezen vitatható.

  2. A termékfelelősség jogi, szakmai kérdései


  A pénznyerő automata gyártójának termékéért jogszabályokban meghatározott felelősséget kell vállalni. Az automata bármely működési egységének előállítója, mint gyártó szintén felelősséggel tartozik. Ez azonban az üzemeltető felé nem teremt direkt jogviszonyt, annak ellenére, hogy a korlátozott felelősség ebben az esetben a beszállítóra is vonatkozik, csak a gyártón keresztül. Ha a gyártó a gyártási folyamatba más arra alkalmas céget is bevont, akkor az, a munkájáért ugyancsak közvetett felelősséggel tartozik.
  Az IEK-kel ellátott pénznyerő automaták gyártói felelősségét a termék előállítójának kell vállalni, akivel szemben természetesen az IEK gyártójának, és ha a beépítési munkát más megbízott végezte, akkor annak, a felelőssége is fennáll.

  Tisztázni kell azonban mire terjed ki ez a felelősség.

  • A gyártás során be kell tartani a konstrukcióra vonatkozó érintésvédelmi, életvédelmi, biztonsági előírásokat. Amennyiben ez elmarad, vagy hiányosan valósul meg, akkor az emiatt bekövetkező személyi egészségkárosodásokért a gyártó felel.

  • Meghibásodások esetén a gyártói felelősség megállapításához számos körülmény vizsgálata szükséges. Elsődlegesen az okozati összefüggéseket kell tisztázni, bizonyítani, azután dönthető el, kinek milyen felelőssége áll fenn. Valamely hiba miatt esetlegesen bekövetkező károkért a gyártó csak akkor felelős, ha a hiba a forgalomba hozatal időpontjában felismerhető volt.

  • A garancia vállalás általános feltételei szerint a gyártó köteles a termék szavatosságát előírt ideig biztosítani. Műszaki termékek esetén ez többnyire egy év. Ring Games Kft. az általa gyártott IEK általános garanciaidejét 5 évben határozta meg. A garancia vállalás a gyártási körülményekből adódó és jogszerűen megalapozott minden kifogásra vonatkozik. A termék használatával összefüggő egyéb speciális igények kielégítése (pl. átépítés és új MKEH (OMH) vizsga miatti adattörlés, a gyártótól független beavatkozás miatti hiba javítása, stb.) nem tartoznak a garancia vállalás hatálya alá.

  3. Számlálók együttfutási kérdései


  A pénznyerő automaták adatainak rögzítése két, egymástól független fizikai elv szerint felépített rendszerrel valósul meg, ezek egymással párhuzamosan működnek. Az egyik a korábban említett IEK, a másik az elektromechanikus számlálók. Mindkét adatrögzítőnek saját elektronikája van, így a jeltovábbítás szempontjából az IEK és az elektromechanikus számlálók nincsenek közvetlen kapcsolatban egymással.
  Az előbb írtakból következik, hogy az elektronikus és elektromechanikus számlálók együttfutása nem garantálható. Pontosabban fogalmazva ez többnyire megvalósul, azonban bármely hibás gépműködés, vagy zavaró körülmény hatására eltérések adódhatnak. Eltérések manipulációk nélkül is bekövetkezhetnek, többnyire konkrét fizikai okok miatt. Ezeket említjük meg röviden a következőkben.

  A zavaró körülmények hatásai

  Ha két ugyanolyan órát, amik most ugyanazt az időt mutatják, például egy hónap múlva összehasonlítunk, azok igen nagy valószínűséggel eltérő időt mutatnak. A két óra rendszere hiába azonos, mégis a működési körülmények apró különbségei elegek, hogy eltérés adódjon.
  Az IEK adatkommunikációs kapcsolatban van az automata vezérlőegységével, digitálisan kapja a rögzítendő adatot. Az elektromechanikus számlálókat a vezérlőegység impulzusokkal lépteti. Ez két különböző adatátviteli útvonal. Bármelyikben hiba következik be, annak valamilyen eltérés lehet a következménye.
  Amikor a mechanikus számlálók egyik műanyag kereke egy kívülről nem látható apró sorja miatt megakad, akkor nem tud megfelelően lépni, ezért az adott számláló kevesebbet mutat. Ha léptetéskor a műanyag kerék ugrik, akkor pedig többet is mutathat. Az eltérés nagyságrendje attól függ, melyik helyiértékű számkeréknél következett be a hiba.
  Az IEK esetén az előbbi triviális hibák nem állnak fenn, de ha jó minőségű az IEK, akkor sem lehet tökéletes. Itt tehát más, a számítástechnikai berendezésekre jellemző problémák fordulhatnak elő. Igen nagy működési zavart okozhatnak az automaták egységeiben az elektrosztatikus kisülések, amikkel a pénznyerő automatákat számos helyen szándékosan „sokkolják”, ezektől a legtöbb gép tönkremegy, vagy működésében átmeneti, esetleg tartós rendellenesség lép fel. Katonai sokkolóval, piezós generátorral (gáz-, öngyújtóval), induktorokkal és nagyfeszültségű kondenzátorokkal a gépek fém vázán olyan nagy kisülést hoznak létre, ami a műszaki vizsgálat szabvány szerinti vizsgálóértékeinél nagyságrendekkel nagyobb. Ezt a mikroprocesszoros berendezések általában képtelenek elviselni. A végeredmény tulajdonképpen kis villámcsapások hatásaihoz hasonló.
  Csak érdekességként érdemes megemlíteni, hogy a több kilowattos kávéfőző gépek és hűtőpultok ki- bekapcsolási jelenségei, a zavarszűrők nélküli fénycsővilágítás és gépjármű gyújtások, valamint a szabálytalan félvezetős teljesítménykapcsolók a napi gyakorlatban sok gondot okoznak. Számtalan esetben a védőföldelés nélküli dugaljak is komoly problémákat jelentenek. általában a helyi műszaki adottságokra nagyon oda kell figyelni.
  Az IEK adatrögzítő rendszere azonban feltétlen több információt tárol, mint a pillanatnyi számlálóállások. Ezért eltérés esetén, még működőképes állapotban a hibás időszak többnyire meghatározható. Ez ilyenkor alkalmas lenne arra, hogy a pontos forgalom megállapítható legyen.
  Világosan kell látni, hogy az elektronikus és elektromechanikus adatrögzítők együttfutása, mint ideális állapot nem mindig valósulhat meg. Ennek ellenére a legtöbb esetben az együttfutás korrekt, tehát az automaták döntő többsége minimális eltéréssel, hosszútávon helyesen működik.

  4. A problémák megoldásának módszerei


  Ring Games Kft. mindig igyekezett partnereivel jó kapcsolatot kialakítani. A konkrét problémák megoldásához, a jogi keretek szigorú betartásával, a tőlünk telhető maximális segítséget megadjuk.
  A pénznyerő automaták javításával kapcsolatban az MKEH (OMH)-nak és SZF-nek, mint felügyeleti hatóságoknak az előírásai irányadók. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az IEK-el összefüggő problémák többnyire nem kezelhetők a működtetett pénznyerő automatától függetlenül, erre az előbbiekben jogi és garanciális vonatkozásban már utaltunk.
  Amennyiben adott konkrét esetben a pénznyerő automata és az IEK vizsgálatát cégünkkel szeretnék elvégeztetni, természetesen erre egyeztetés után lehetőséget biztosítunk.

  1. sz. melléklet


  TANÚSÍTVÁNY
  ( Integrált Ellenőrző Készülékhez )


  Ezen eredetiség igazoló tanúsítvány a Ring Games Kft., mint gyártó által kifejlesztett, gyártott és forgalmazott Integrált Ellenőrző Készülék (továbbiakban: IEK) származásának azonosítására szolgál, felhasználásának jogszerű kereteit, valamint a garanciavállalás feltételeit határozza meg.

  A fent említett IEK a Magyarországon érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. Az eszközt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH (OMH)) tesztelte és beépíthető adatgyűjtő egységnek elfogadta.

  Ring Games Kft. a saját fejlesztésű és gyártású IEK használatához a következő feltételeket határozza meg:

  a) Gyártó tanúsítja, hogy a kifejlesztett egység a 21/2000. (V.18.) PM rendeletben írtak, valamint az MKEH (OMH) által meghatározott Műszaki Követelmények minden előírását betartva készült. Az IEK a gyártás során számos tesztelésen átesett, az előírt adatok gyűjtését, megbízható tárolását, valamint a számítógépes adatkiolvasást lehetővé teszi.

  b) Az IEK körültekintő fejlesztés eredménye. Sokoldalúan tesztelt a gyakorlatban is kipróbált, bizonyítottan jó minőségű termék. Ennek ellenére a gyártó az eszköz felhasználása során esetlegesen előforduló helytelen csatlakoztatás, hibás adatbeírás, egyéb a gyártótól független körülmény miatt bekövetkező károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

  c) Gyártó garantálja, hogy a szabályosan beépített IEK kívülről nem manipulálható. Ez azt jelenti, hogy az egységes csatlakozófelületen keresztül kizárólag a Műszaki Követelményekben meghatározott adatkommunikáció valósítható meg, a tárolt adatok megváltoztathatatlanok. Az IEK–be semmiféle rejtett, vagy nem ismertetetett adatkezelő parancs nincs beépítve. A fenti garancia feltétele a szakszerű beszerelés. Ezt a munkát kizárólag Ring Games Kft., vagy vele szerződéses kapcsolatban álló más gyártó szakemberei végezhetik, üzemeltetők nem. A gyártó az egység megvásárlása és szabályos beépítése esetén a termékre teljeskörű általános garanciát vállal.

  d) Felhasználó elfogadja, hogy a gyártó által felépített elektronikai rendszert semmilyen módszerrel nem változtathatja meg. Az IEK elektronikai felépítésének bármilyen megváltoztatása, – beleértve az összes hardver és szoftver megoldást – kizárólag a gyártó jogkörébe tartozik. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a tanúsítványban rögzített garanciák nem érvényesek.

  e) Ring Games Kft. a jogszabályok, vagy a műszaki követelmények megváltozását műszakilag folyamatosan követi. A legyártott termék előre nem látható szoftver problémáit térítésmentesen megoldja, valamint terméktámogatást, konzultációs lehetőséget biztosít. Gyártó a beépített termékeire a pénznyerő automata teljes élettartamára ( 5 évig ) garanciát vállal és szakszerviz ellátást biztosít.

  f) Felhasználó az eszköz használata során köteles betartani a PTK, a Szerencsejáték szervezéséről szóló többszörösen módosított 1991. évi XXXIV. tv. és végrehajtási rendeleteiben írtakat, valamint a Szerencsejáték Felügyelet és az MKEH (OMH) előírásait.

  Vissza a lap tetejére
Amiről sokan nem tudnak …
Kattintson ide, ha le szeretné tölteni ezt az anyagot .pdf formátumban. Jobb klikk és "hivatkozás mentése másként".

 

 • Azt szinte mindenki tudja, hogy a sorozatban gyártott autók megjelenése a huszadik század elejére tehető. Kevesen gondolnák azonban, és így meglepő lehet, hogy az első pénznyerő automaták megépítése az 1890-es években történt. Talán nem furcsa, hogy ezek is Amerikában jöttek létre. Az iparágnak tehát több, mint száz éves múltja van.
 • Az automatikus működés első nagy problémája az energia. Ezt azért érdemes megemlíteni, mert a mechanikus gépek idejében nem volt a falon hálózati csatlakozó és nem lehetett őket úgy kialakítani, mint a kakukkos órát, vagy a toronyórát, láncokkal, súlyokkal. Éppen ezért a játékostól kellett valahogyan energiát kapni. Az ő izomerejére folyamatosan lehetett számítani, csak szükség volt egy jó ötletre. Ez meg is született és kiváló eszköznek bizonyult erre a célra, a fizikából jól ismert “egyszerű gép” elvén működő kar, ami a nyerőgépek fő kezelőszerve, egyben ismertetőjegye lett. Kicsit huncut, de nem pejoratív, vagy rosszindulatú megnevezésként világszerte elterjedten használják a karos gépekre a “félkarú rabló” nevet. Ma már a karoknak energiaforrás szerepe nincs, ezért jelentőségük általában nem meghatározó. A hagyományok ápolása, felelevenítése miatt egyfajta nosztalgiával azonban manapság is készülnek korszerű, de karral működtethető nyerőgépek. Ezeken a kar csak az indítógombot működteti.
 • Az első igazán népszerű pénznyerő automata 1899-ben készült és a “LIBERTY BELL”, vagyis a “szabadság harangja” nevet viselte. Ezen használták először a harang szimbólumot. Ide vezethető vissza, hogy a pénznyerő automatákon ma is az egyik legkedveltebb figura, jelkép, a harang.
 • A gyümölcs szimbólumok megjelenésének is ipartörténeti gyökerei vannak. Amerikában az 1910-1922 közötti évek a később teljesen hibás döntésnek bizonyult tiltás időszaka, s egyben a rágógumi automaták nagy korszaka volt. A tiltásra ugyanis az ipar a gépek átalakításával válaszolt. Ettől kezdve az automatákon nem pénzt, hanem rágógumit lehetett nyerni. A rágógumikat persze pénzre váltották, de ezt nem tudták megakadályozni. Ezek az automaták alkalmaztak először gyümölcs szimbólumokat és három egyforma együttállásakor a beállt gyümölcsnek megfelelő ízű rágógumit adtak ki. Így lehetett citrom, narancs, málna, eper, stb. ízű rágógumit nyerni. Ebből az időszakból maradtak meg hagyományként a mai gépeken a gyümölcs szimbólumok.
 • A mai játékipar abszolút korszerű, sok szempontból “high tech” színvonalú technikával dolgozik. A legmodernebb automaták a mindenkori technikai színvonalat hűen tükrözik. Ma már nem kétséges, hogy a játékiparban megtalálható elektronika és szoftver technológia fejlettsége sok esetben a katonai alkalmazások színvonalával vetekszik. Több országban a játékipar számos területen együttműködik a katonai iparral. Ez nem véletlen, hiszen a számítástechnika egyre jobban behatolt a szórakoztató iparba, és az itt előforduló összetett automatizálási feladatok jó kísérleti terepet nyújtottak a más területen is felhasználható automatikai megoldások kifejlesztéséhez. A fejlettebb automata gyártó infrastruktúrával rendelkező országokban nagyon jól észrevették az ebben rejlő gazdasági lehetőségeket, az ipari húzóerőt. Egyrészt vigyáznak saját iparukra, másrészt ösztönzik, a más iparágakkal való kapcsolódási pontok kialakítását.

 • Igazságosnak akkor tekintünk egy játékot, amikor az egy játékra jutó átlagos veszteséget a játékosok a “játék árának” elfogadják. Ha az egy játékra eső “játék ár” (matematikailag nevezve: átlagos veszteség) nem piaci, akkor azt a játékosok nem fogadják el a szórakozás árának, drágálják, tehát nem játszanak. Ilyenkor, vagy alkalmazkodik az üzemeltető, visz másik gépet, esetleg magasabb gép százalékot állít be, - amit egy megutált gépnél általában már hiába állít, mert az nem szokott segíteni, - stb., vagy tönkremegy. Homályos kábítás az emberek zsebébe benyúló “félkarú rabló” vizualizálása, ezt nem is teszik azokban az országokban, ahol az iparág fejlettebb kultúrával rendelkezik. Az előzőekből következik az a tényként elfogadható tapasztalat is, hogy a gépek nyerési százalékát az üzemeltető nem állíthatja be önkényesen, mert azt a játékos közönség azonnal észreveszi.

 • A pénznyerő automaták a valószínűségszámítás matematikai összefüggéseit a gyakorlatban alkalmazzák. Látnunk kell azonban, hogy a különféle biztosítások matematikai modelljei nagyon hasonlítanak a pénznyerő automatákéra. Azoknál is valami véletlen esemény bekövetkezése esetén fizet a biztosító. Egy életbiztosításnál például a lábtörés esetén, ami gyakrabban fordul elő, kevesebbet fizet a biztosító, mint a ritkább, teljes rokkantsággal járó sérülés esetén. Kicsit hülye, de teljesen reális hasonlattal, matematikai analógiával élve, a lábtörés a cseresznyének, a rokkantság a jackpotnak felel meg. Ugyanez a helyzet az autóbiztosításnál, a koccanás cseresznye, a totálkár jackpot eseményként fogható fel. (A cseresznyét kis, a jackpotot nagy nyeremény jelképeként használtuk.) Nem nehéz megértenünk, hogy a havi biztosítási díjnak matematikailag a megtett téthez hasonló szerepe van. A biztosítási szakemberek sokszor tiltakoznak a matematikai párhuzam ellen, pedig a hasonlóság kézenfekvő és bizonyítható. Aki tehát biztosítást köt, az biztonságérzetet akar, azt fizeti meg, aki pedig játszik annak a szórakozás árát kell kifizetnie. A pénznyerő automatán való játék senki számára sem kötelező, azonban számos biztosítást “kötelezően” meg kell kötnünk, és az ilyen “játékban” muszáj részt vennünk. Az előbbiek tükrében érdekes a két szakterület megítélését összehasonlítani.


  Vissza a lap tetejére
 

 

Amit az IEK adatainak törléséről tudni kell...
Kattintson ide, ha le szeretné tölteni ezt az anyagot .pdf formátumban. Jobb klikk és "hivatkozás mentése másként".

 

 • A pénznyerő automatába beépített Integrált Ellenőrző Készülék adatainak törlése nem lehetséges, erre a kezelőprogramok alkalmatlanok. Az áramköri kialakítás csak azt teszi lehetővé, hogy normális működés során a tárolt pillanatnyi számlálóállások a lejátszott játékoknak megfelelően változzanak. Így tehát a játékok szükséges adatai folyamatosan regisztrálásra kerülnek, a lezárt napok, hónapok, negyedévek, évek adatai viszont nem változtathatók meg.
  Az MKEH (OMH) feljogosított hitelesítő szakembere minden beírási, konfigurálási beállítási jogosítvánnyal rendelkezik, az IEK adatait kitörölni azonban ő sem tudja.

 

 • Az IEK felépítése olyan, hogy 5 év adatainak eltárolására alkalmas. Magyarországon egy pénznyerő automata maximális élettartama 5 év, így az IEK az MKEH (OMH) Műszaki Követelményei alapján az automata egész élete során keletkező adatok tárolására alkalmas. Az IEK összesen 20-szor újra konfigurálható, annak esélye pedig nagyon kicsi, hogy egy gépen 5 év alatt ennyi hitelesítés történjen. Előfordul, hogy egy pénznyerő automatát szétszerelnek, és modernebb programmal újjáépítenek. Ekkor, amennyiben az új pénznyerő automata változásai szükségessé teszik, például más gyári számú gép lesz, üres IEK-el alkalmas az 5 év adatainak eltárolására. Különböző gyári számú gépek adatai nem szerepelhetnek egy IEK-ben, hiszen az IEK egy adott gyári számú pénznyerő automata hardveréhez tartozik. Következésképpen a felújítással egyidejűleg vagy kitörlik az IEK adatait, vagy új IEK-et építenek be.

 

 • Az IEK szabályos törlése csak gyárilag oldható meg. Ring Games Kft. minden IEK törlésről nyilvántartást vezet és kizárólag a törlést kérő írásbeli kérésére teszi ezt meg. Szelektív, vagy részleges törlésre az adattárolás áramköri megoldásai miatt ekkor sincs mód, mivel a törlési művelet során az összes adat egyidejűleg és reprodukálhatatlanul elveszik. Ajánlatos, hogy az üzemeltető egy törölni kívánt IEK adatait előzetesen az MKEH (OMH) hitelesítő szakemberével hivatalosan kimentesse és erről jegyzőkönyvet vegyenek fel. Ezzel a későbbi esetleges adóhivatali viták kizárhatók.


Az IEK garanciális kérdéseiről...

 

 • Minden IEK-re 5 év általános garanciát vállaltunk. Az IEK tanúsítvány b) pontja szerint a garanciavállalás „a gyártótól független körülmények miatt bekövetkező” esetekre nem vonatkozik. Ha tehát azért kell az IEK-ben alkatrészt cserélni, mert gyári hibás volt, azt ingyen cseréljük. Amikor egyértelműen a helytelen bekötés miatt tették tönkre az áramkört, azt nem tudjuk ingyenesen megjavítani.

 

 • Előfordul, hogy az IEK-et szabályosan törölni kell. Ez a művelet a gyártó számára azt jelenti, hogy a felhasználó újként 5 évig használható eszközt és garanciát kap, hiszen például új gépbe építve annak élettartama ismét 5 év. Ez felelősséggel jár számunkra, tehát a törlést követően minden IEK a teljes gyári tesztelésen kötelezően keresztülmegy. Csak akkor vállaljuk, hogy egy használt eszköz, részegység, alkatrész újként beépítésre kerüljön, ha kifogástalan, tehát az újjal azonos paramétereket garantálni lehet. Ezt viszont vizuálisan nem lehet megítélni. Amennyiben a működést lényegesen meghatározó alkatrész cseréje történik, az IEK teljes körű tesztelésre kerül, aminek során a benne tárolt adatok is kitörlődnek. A meghibásodott alkatrészű IEK-ek garanciális javítását kivéve, a törlési műveletek nem képezik részét a garanciának. Az IEK törlése, valamint az utána következő tesztsorozat a gyártási folyamat szerves része, munkaigényes, ezért költség vonzata van, következésképpen nem is végezhető el ingyenesen.

  Vissza a lap tetejére

 

 
Amit az IEK törléséről tudni kell.
Kattintson ide, ha le szeretné tölteni ezt az anyagot .pdf formátumban. Jobb klikk és "hivatkozás mentése másként".


Lapunk megkereste az egyik IEK gyártóját – Ring Games Kft - t – ahol Dr. Bakacs Józseffel, a cég ügyvezető igazgatójával beszélgettünk az IEK törlésével kapcsolatos kérdésekről.

F.T.: Mikor kell az IEK-t törölni és ezt ki végezheti el?

B.J.: Az IEK-et akkor kell törölni, ha a hozzá tartozó PA gyári száma megváltozik. Logikus, hogy 1 IEK csak 1 PA adatait tartalmazhatja. Ez a gépek úgynevezett kit-elésénél, illetve a forgalomból kivont gépek IEK-inak további felhasználásánál aktuális.
Tudni kell, hogy az Integrált Ellenőrző Készülék törlését kizárólag az IEK gyártója végezheti el! Tudomásunkra jutott, hogy az országban több helyen illegálisan törölnek IEK-t, ami törvénysértő. A törlést illegálisan végzőt és a PA üzemeltetőjét is - jól lehet az üzemeltető nem is tudja, hogy illegálisan törölt IEK–et építettek be a gépébe - büntetőjogi felelősség terheli. Az IEK nem gyártó általi törlése Btk. 300/C § - ban írt számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény, továbbá a Btk. 277/A § - ban írt egyedi azonosítójel meghamisítása bűntette, amit a törvény 3 illetve 5 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel szankciónál.

F.T.: Milyen következményei lehetnek még az illegális IEK törléseknek?

B.J.: Az illegális beavatkozás után az IEK–re érvényes gyártói termékfelelőség és garancia megszűnik, mivel az ilyen ’belekókányolás’ után nem garantálható a 21/2000.(V.18) PM. sz. rendeletben előírt műszaki követelmények betartása.
Az IEK adatainak kiolvasásakor - például ellenőrzés során - egyértelműen megállapítható, hogy az IEK–et illegálisan törölték vagy legálisan a gyártó végezte el. Az IEK–ben, mint egy féltucat felületen – több helyen törölhetetlenül – rögzítettük az IEK egyedi azonosítójelét (gyári számát), amit az illegális törléssel nem lehet eltávolítani.
Szakmailag kifejezetten aggályos, hogy az adatrögzítőáramköreihez ilyenkor hozzányúlnak a gyári tesztelést pedig információ hiányában képtelenek elvégezni. Az IEK törlése és az attól elválaszthatatlan megbízhatósági teszt gyári felszerelést, műszereket, szoftvereket és magas színtű szakmai hozzáértést igényel.

F.T.: Minek köszönhető a Ring Games Kft. piacvezető szerepe az IEK gyártásban?

B.J.:2004. augusztus 1–ig több mint 32000 db IEK–et értékesítettünk, ami többek között a termék megbízhatóságának, jó minőségének, kedvezőár-érték arányának köszönhető. A mi szoftvereinket használja a Szerencsejáték Felügyelet, az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal és az összes MKEH (OMH) által engedélyezett hitelesítő laboratórium is. Az általunk legyártott és gyárilag törölt IEK–re a gyártástól illetve a törléstől számított 5 évre termékfelelőséget és garanciát vállalunk.

F.T.: Hogy zajlik egy IEK törlés hivatalos menete?

B.J.: Az üzemeltető a törölni kívánt IEK adatait előzetesen az MKEH (OMH) hitelesítő szakemberével ki kell, hogy mentesse. Erről jegyzőkönyv készül, így elkerülhetők a későbbi esetleges adóhivatali viták.
Mivel MKEH (OMH) hitelesítő laboratóriummal is rendelkezünk az MKEH (OMH) adatmentés, az IEK gyári törlése, újraprogramozása és tesztje egyszerűen, egy helyen megnyugtatóan elvégezhető. Egy IEK törlése Kilencezer-ötszáz forint, amiből nagyobb darabszám esetén még kedvezményt is adunk.

F.T.: Hogy bizonyosodhat meg az üzemeltető a jövőben arról, hogy garantáltan gyárilag törölt IEK kerül a gépébe?

B.J.: 2004. szeptember 15.-étől kezdődően minden új és gyárilag általunk törölt IEK–et további biztonsági jelekkel és tanúsító kártyával látunk el. Duplikáltan sorszámozott hologramos tanúsító matricát helyezünk el az IEK–en, amihez egy ugyanazon azonosítási számú hologramos matricával ellátott és laminált tanúsító kártyát is adunk. A tanusítókártya kiadása és a hologramos matricázás természetesen ingyenes.
E tanúsítvány kiadásával igazoljuk, hogy a fenti azonosítási számú Integrált Ellenőrző Készülék saját termékünk, mindenben megfelel a 21/2000.(V.18.) PM. sz. rendeletben írtaknak, valamint az MKEH (OMH) és az SZF előírásainak. Igazoljuk továbbá az IEK hardver és szoftver elemeinek eredetiségét és az üres memóriaállapot gyártó általi beállításait. Továbbá, hogy ezen Tanúsító Kártyán szereplő IEK alkalmas PA hitelesítés során történő felhasználására.

További információkkal szívesen állunk az üzemeltetők rendelkezésére Ring Games Kft telefonvonalain, e-mail-en, a www.ring.hu honlapunkon, vagy személyesen veszprémi telephelyünkön.

Vissza a lap tetejére